Medezeggenschapsraad

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van zowel ouders als leraren. De beleidsplannen van het schoolbestuur worden dan ook door de medezeggenschapsraad beoordeeld, er wordt advies uitgebracht en er wordt al dan niet instemming verleend. Maar ook op schoolniveau heeft de medezeggenschapsraad een belangrijke stem wanneer het gaat om onderwijs en opvoeding en wijzigingen in de organisatie.
 

De MR van de Iekmulder bestaat uit 2 teamleden en 2 ouders. Eén keer in de zes weken wordt er vergaderd, deze bijeenkomsten zijn voor een ieder toegankelijk. De datum wordt aangegeven in de agenda op de website. De zittingsduur is maximaal twee jaar, waarna men aftreedt of zich herkiesbaar stelt. Afgesproken is dat het ene jaar de oudergeleding en het andere jaar de personeelsgeleding aftreedt.
 

Bovendien is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR) die de belangen van alle scholen binnen ons bestuur behartigt inzake de bovenschoolse beleidsvoornemens.
Indien u in contact wilt treden met de medezeggenschapsraad: mr.iekmulder@stichtingpromes.nl

 

In onze huidige MR zitten namens het personeel:
- Aly van Lennep
- Monique  Hellendoorn

Namens ouders:
- Gerben Donker (voorzitter)
- Jo-ann Venema (secretaris)